یک شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر فنی مستقر جهت کارگاه ساختمان آموزشی با زیربنای تقریبی 3500 مترمربع واقع در شهر اردبیل...