ثبت نام آزمون استخدام قراردادی گروه صنعتی ایران خودرو سال ۱۳۹۹

گروه صنعتی ایران خودرو در سال 1399 به صورت قراردادی ثبت نام میکند.

زمان شروع ثبت نام از روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۰8/08 لغايت روز یکشنبه ۱۳۹۹/08/18 مي باشد.

زمان برگزاری آزمون : روز جمعه 1399/10/05 می باشد.

دانلود دفترچه آزمون