افزایش ظرفیت جذب آموزش و پرورش در آزمون استخدام امسال

 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش: حدود 4800 سهمیه از آزمون قبلی مانده است، آن میزان سهمیه‌ که استفاده نشده است، به سهمیه‌ هایی که امسال دریافت می‌کنیم، اضافه می‌شود؛ کسانی که شرایط دارند باید در آن آزمون ما شرکت کنند و بعد از قبولی علمی، وارد مصاحبه و گزینش می شوند و آن افرادی که قبولی قطعی می شوند، از این سهمیه ها استفاده می‌کنند.

تمام کسانی که موفق نهایی می‌شوند را جذب می‌کنیم و مجوز هایی که در یک سال استفاده نمی‌شود یعنی افراد دارای شرایط برای جذب آن نیست، به سال بعد اضافه می‌شود.