به یک نفر خانم جهت حسابداری فروشگاه و کار دفتری در مشهد نیازمندیم.آدرس: پنج راه سناباد، سناباد ۳۹، بعد از فرش مشهد،...

موسسه حسابداری و حسابرسی ترازحساب شرق جهت تامین نیرو برای پروژه های خود در شهر مشهد به تعدادی نیرو از سطح دیپلم تا لیسانس...