کارشناس فنی نرم افزار و کارشناس حوزه کامپیوترو IT ترجیحا خانم نیازمندیمآدرس محل کار : سه راه داراییحقوق قانون کارساعت...

یک شرکت بین المللی تولیدی دانش بنیان جهت واحد تحقیق و توسعه، برای طراحی و توسعه محصول صنعتی خود در استان #تهران از دانش...

گروه صنعتی بارز به منظور تکمیل نیروهای کارشناسی خود برای همکاری تمام وقت (در محل کارخانه کرمان) از داوطلبان بومی استان...