یک رستوران در سراسر کشور افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید:استخدام نیروی ساده (آقا)میزبان، سر میزبان، داخل...

یک رستوران جهت تکمیل کادر خود از سراسرکشور دعوت به همکاری مینماید:استخدام نیروی ساده (آقا)داخل سالن: میزبان، سرمیزبان،...

به چند نفر سالن کار آقا و به یک نفر ظرفشور آقا و به یک نفر صندوقدار خانم، جهت همکاری در کافه زیتون نیازمندیم.ساعات کاری...