یک مؤسسه حفاظتی (تحت نظر مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا) در نظر دارد در راستای تکمیل کادر منابع انسانی مورد نیاز خود برای...