مرکز درمان اعتیاد شبانه روزی بانوان، بهیار، پرستار و مدد کار اجتماعی خانم استخدام می کند.در سه شیفت به صورت چرخشی و ثابت...

مرکز توانبخشی مهد آسایش در شیراز به رده های شغلی زیر نیازمند است.استخدام کارشناس...

یک شرکت حمل و نقل جهت کادر اداری خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.حسابدار خانمخوش...

به یک نیرو جهت امور منزل و نگهدار بیمار در استان اصفهان محدوده آبشار اول نیازمندیم.امور منزل و نگهدار بیمار...