کارشناس فنی نرم افزار و کارشناس حوزه کامپیوترو IT ترجیحا خانم نیازمندیمآدرس محل کار : سه راه داراییحقوق قانون کارساعت...

شرکت تولیدی و صنعتی امیرنیا واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.استخدام مدیر...

یک شرکت بازرگانی در زمینه واردات جهت توسعه منابع انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر در قزوین دعوت به همکاری می...

شرکت کیهان صنعت شرق جهت تکمیل کارد خود نیاز خود از بین افراد واجد دعوت به همکاری می کند.استخدام تکنسین برق - حداقل دو سال...