دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف