دکتر مسلم خانی

استاد دانشگاه و مشاور و مدرس کسب و کار و کارآفريني