دکتر مسلم خانی

استاد دانشگاه و مشاور و مدرس کسب و کار و کارآفريني

مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام
مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده
مدرس سمينارهاوکارگاه های آموزشي مهارت هاي نوین مديريتي (كارآفريني سازماني؛ نظام پیشنهادات؛الگوهاوتکنیک های ایده پردازی خلاق؛مدیریت استعدادها؛فنون مذاکره؛اصول تصميم گيري؛اخلاق حرفه ای ؛مديريت جلسات و...)
پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار