نیاز به پزشک عمومی در درمانگاه شیروان

نیاز به پزشک عمومی در درمانگاه
ازیکم تا ١۵فروردین(تمدیددر صورت تمایل )
پانسیون شیک و مناسب
روزانه ١٢ ساعت بدون شب کاری
بیماران سرپایی و سبک
ساعتی حداقل از ۴٠٠٠٠ به بالا با توجه به کارکرد و ویزیتجمعه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

استخدام پزشک عمومی
کاردان پلاس
این آگهی 40 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای